Урожай ваш изобилен,
и со всей округи он
сотней троп на сто давилен
привезен.

АНТОНИО МАЧАДО